Πίνακας Περιεχομένων

Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αδράνεια Ορισμός
Αλληλεπίδραση Ορισμός
Ανάλυση Δύναμης Ορισμός
Αντίδραση του δαπέδου Ορισμός - Τυπολόγιο
Απόδοση λειτουργίας Μηχανής Ορισμός
Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας Ορισμός - Παραδείγματα
Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας Ορισμός - Παραδείγματα
Αρχή Διατήρησης της Ορμής Ορισμός - Παραδείγματα
Αρχή της Ανεξαρτησίας των κινήσεων Ορισμός

Α

Β

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βάρος Ορισμός - Τυπολόγιο
Βαρυτικό πεδίο Ορισμός - Μορφή πεδίου
Βολή Κατακόρυφη Ορισμός - Τυπολόγιο
Βολή Οριζόντια Ορισμός - Τυπολόγιο
Βολή Πλάγια Ορισμός - Τυπολόγιο

Β

Γ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ

Δ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου στην Ευθ. Ομ. Κίνηση
Διάστημα Ορισμός
Δορυφόροι Γραμμική ταχύτητα - Περίοδος - Κεντρομόλος επιτάχυνση - Είδη
Δυνάμεις Επαφής Ορισμος - Παραδείγματα
Δυνάμεις από Απόσταση Ορισμος - Παραδείγματα
Δυνάμεις Ομοεπίπεδες - Σύνθεση Ορισμός - Τρόποι υπολογισμού
Δυνάμεις Συγγραμμικές - Σύνθεση Ορισμός - Τρόποι υπολογισμού
Δυνάμεις μη Συντηρητικές Ορισμός
Δυνάμεις Συντηρητικές Ορισμός
Δύναμη Ορισμός - Χαρακτηριστικά - Τύπος
Δύναμη κεντρομόλος Ορισμός - παραδείγματα

Δ

Ε

Ζ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ζ

Η

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η

Θ

I

K

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάθετη αντίδραση του δαπέδου Ορισμός - Παραδείγματα
Κατακόρυφη βολή Ορισμός - Είδη - Εξισώσεις που διέπουν την κίνηση
Κρούση ελαστική Ορισμός
Κρούση μη ελαστική Ορισμός
Κρούση πλαστική Ορισμός
Κυκλική Κίνηση

K

Λ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λ

Μ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μετατόπιση Ορισμός - Τύπος - Τιμές
Μάζα αδρανειακή
Μάζα βαρυτική
Μεταβολή της ορμής Ορισμός - Περιπτώσεις ανάλογα με το επίπεδο κίνησης του σώματος
Μονωμένο σύστημα Ορισμός

Μ

N

Ξ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξ

Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ομαλή Κυκλική Κίνηση
Ορμή Ορισμός- Τύπος

Ο

Π

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παραμόρφωση ελαστική Ορισμός
Παραμόρφωση πλαστική Ορισμός
Περιοδική Κίνηση Ορισμός
Περίοδος Ορισμός

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υ

Φ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φαινομενική Έλλειψη της Βαρύτητας Ορισμός

Φ

X

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρονική στιγμή Ορισμός
Χρονική διάρκεια Όρισμος

X

Ψ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψ

Ω

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ώθηση δύναμης

Ω


Πίνακας Περιεχομένων